GENERAL CONDITIONS (NL)

ALGEMENE VOORWAARDEN (GENERAL CONDITIONS) MANOAH BIESHEUVEL

ARTIKEL 1. DEFINITIES:
– Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht voor het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten heeft verstrekt.
– Licentienemer: de (rechts)persoon die van Manoah Biesheuvel een licentie verkrijgt.
– Opdrachtnemer/licentiegever: Manoah Biesheuvel
– Offerte: omschrijving van de werkzaamheden/diensten, de begroting van de daaraan verbonden kosten, met uitzondering van onkosten en kosten van derden, en de tijdsplanning.
– Onkosten: onder meer, doch niet uitsluitend, de reis- en verblijfkosten (volpension) en out-of-pocketkosten die Manoah Biesheuvel maakt en/of zal maken ter uitvoering van de werkzaamheden.
– Out-of-pocketkosten: uitgaven die Manoah Biesheuvel doet die zien op de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.
– Meerwerk: werkzaamheden die niet in de offerte staan opgenomen, maar wel door de opdrachtgever gewenst worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden/de levering van diensten.
– Minderwerk: werkzaamheden die wel in de offerte staan opgenomen, maar komen te vervallen.
– Indirecte schade: gevolgschade, gederfde winst , gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
– Overmacht: een tekortkoming van Manoah Biesheuvel die niet is te wijten aan zijn schuld en, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, derden die weigeren mee te werken, ongeval, staking, brand, (gewapende) overval, blokkade, oorlog, rellen, bezetting, overheidsbelemmering, (grootschalige) (natuur)rampen, atoomkernreacties, transportmoeilijkheden, vertraagde levering van goederen, buiten werkingstelling van communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, fax e.d.), buiten werkingstelling (tijdelijk of om welke reden dan ook) van de elektrische- en/of elektronische infrastructuur (computers e.d.), vernietiging en/of verdwijning van de elektronische gegevens en/of frauduleus gebruik daarvan door derden, overige bedrijfsstoornissen en andere buiten controle van Manoah Biesheuvel liggende oorzaken.

ARTIKEL 2. ALGEMENE VOORWAARDEN:
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Manoah Biesheuvel en op alle tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing mits partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de desbetreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 3. OFFERTE(S):
3.1. Offertes van Manoah Biesheuvel zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Na het verstrijken van de in de offerte aangegeven termijn (geldigheidsduur) kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de in de offerte gedane aanbieding.
3.2. Manoah Biesheuvel is gerechtigd om vóór aanvang van de werkzaamheden de werkzaamheden (nader) schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Indien de werkzaamheden van Manoah Biesheuvel zijn aangevangen zonder dat partijen de werkzaamheden (nader) schriftelijk hebben vastgelegd is de inhoud van de offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de opdracht en de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten.

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN BETALINGEN:
4.1. De door Manoah Biesheuvel gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief materiaalkosten, onkosten, eventuele porto, verzend- en transportkosten, kosten van derden en meer- en minderwerk.
4.2. Indien er, nadat de offerte door Manoah Biesheuvel is uitgebracht, van overheidswege of als gevolg van gewijzigde verkoopcondities van derden, prijswijzigingen optreden, is Manoah Biesheuvel gerechtigd om deze prijswijzigingen door te belasten aan opdrachtgever.
4.3. Manoah Biesheuvel zal opdrachtgever in beginsel maandelijks factureren voor de verrichte werkzaamheden. Alle betalingen aan Manoah Biesheuvel dienen te geschieden op het door Manoah Biesheuvel aangewezen rekeningnummer.
4.4. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dient betaling van de facturen van Manoah Biesheuvel te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien opdrachtgever/licentienemer niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, verkeert opdrachtgever/licentienemer direct in verzuim zonder voorafgaande sommatie en ingebrekestelling. Vanaf het moment dat opdrachtgever/ licentienemer in verzuim verkeert is opdrachtgever/licentienemer over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Alle kosten waaronder, doch niet uitsluitend, de juridische- en (buiten)gerechtelijke (incasso) kosten, die Manoah Biesheuvel maakt ter zake het incasseren van de verschuldigde bedragen kunnen op opdrachtgever/licentienemer worden verhaald. De buitengerechtelijke kosten bedragen 10% van het door opdrachtgever/licentienemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.
4.5. Manoah Biesheuvel is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever/licentienemer een zekerheidstelling voor de betalingen van zijn facturen en onkosten te eisen.
4.6. Bezwaren met betrekking tot de facturen van Manoah Biesheuvel dienen door opdrachtgever/licentienemer binnen 14 dagen na facturering schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Het bezwaar van opdrachtgever/licentienemer tegen een factuur van Manoah Biesheuvel laat onverlet de plicht van opdrachtgever/licentiegever om tijdig voor volledige betaling van de factuur van Manoah Biesheuvel zorg te dragen. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen heeft opdrachtgever/ licentienemer zijn rechten ter zake het maken van bezwaar tegen de factuur verwerkt. Tenzij opdrachtgever/licentienemer tegenbewijs levert zijn de gegevens uit de administratie van Manoah Biesheuvel beslissend.

ARTIKEL 5. ONKOSTEN:
5.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen draagt opdrachtgever zorg voor de betaling van de onkosten van Manoah Biesheuvel. Indien Manoah Biesheuvel in eerste instantie zelf voor de onkosten zorg dient te dragen is Manoah Biesheuvel bevoegd deze onkosten separaat bij opdrachtgever in rekening brengen onder overlegging van de originele facturen of bonnen. In het geval van een kilometervergoeding dient Manoah Biesheuvel een duidelijke specificatie, voorzien van een overzicht van de afgelegde trajecten, de data en het aantal kilometers, aan opdrachtgever te overleggen. De kilometervergoeding bedraagt € 0,45 per kilometer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 6. LEVERTIJDEN:
6.1. De door Manoah Biesheuvel in de offerte en/of overeenkomst opgegeven termijnen zijn uitsluitend indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Aan de door Manoah Biesheuvel opgegeven termijnen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Een overschrijding van (enige) termijn(en) door Manoah Biesheuvel ontslaat opdrachtgever op geen enkele wijze van diens (betalings)verplichtingen jegens Manoah Biesheuvel.

ARTIKEL 7. OPDRACHT EN WIJZIGINGEN:
7.1. Manoah Biesheuvel zal op basis van de opdracht voor opdrachtgever de werkzaamheden verrichten zoals nader uiteengezet in de offerte en/of overeenkomst. Wijziging van de opdracht (meer- of minderwerk) (lopende de overeenkomst) dient schriftelijk aan Manoah Biesheuvel te worden medegedeeld. De wijziging van de opdracht is pas van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Manoah Biesheuvel, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijziging.
7.2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die nodig is voor de voltooiing van de werkzaamheden door Manoah Biesheuvel, zoals uiteengezet in de offerte en/of overeenkomst.

ARTIKEL 8. ZORGPLICHT:
8.1. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zal opdrachtgever aan Manoah Biesheuvel tijdig alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke informatie, gegevens en materialen e.d. verstrekken. Indien er zich een vertraging voordoet in de uitvoering van de werkzaamheden, welke te wijten is aan het niet, althans niet tijdig en/of volledig, aanleveren van de informatie, gegevens en materialen e.d. door opdrachtgever, komt deze vertraging voor rekening en risico van opdrachtgever.
8.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de aan Manoah Biesheuvel verstrekte informatie, gegevens en materialen e.d. en vrijwaart Manoah Biesheuvel jegens derden voor aanspraken in de meest ruime zin des woordsmet betrekking tot schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
8.3. Opdrachtgever garandeert dat door het gebruik van de aan Manoah Biesheuvel ter beschikking gestelde informatie, gegevens en materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen en vrijwaart Manoah Biesheuvel hiertoe voor aanspraken in de meest ruime zin des woords.

ARTIKEL 9. KLACHTPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID:
9.1. Opdrachtgever/licentienemer is verplicht om het hetgeen door Manoah Biesheuvel is geleverd binnen 7 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden te controleren.
9.2. Opdrachtgever/licentienemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door Manoah Biesheuvel is geleverd niet aan de overeenkomst en/of de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt, indien hij Manoah Biesheuvel daarvan niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen een termijn van twee maanden, nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Indien opdrachtgever/licentienemer Manoah Biesheuvel binnen voornoemde termijn in kennis stelt dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst en/of de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt, draagt Manoah Biesheuvel kosteloos zorg voor een aanpassing van het werk en/of het geleverde, mits de klacht van opdrachtgever/licentienemer terecht is. Opdrachtgever/licentienemer is verplicht Manoah Biesheuvel hiertoe in de gelegenheid te stellen.
9.3. Indien een der partijen twijfelt over de juridische gevolgen van het (beoogde) gebruik van het werk en/of het geleverde en/of de (te) verrichte(n) werkzaamheden, wordt de andere partij daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Indien partijen hieromtrent een (juridisch) onderzoek wensen te laten uitvoeren komen de kosten voor dit (juridisch) onderzoek voor rekening van opdrachtgever/licentienemer. Indien er zich als gevolg van het (juridisch) onderzoek vertragingen voordoen, zijn deze vertragingen voor rekening en risico van opdrachtgever/licentienemer.
9.4. Indien opdrachtgever/licentienemer besluit tot ongewijzigd gebruik van het werk en/of het geleverde komt dit volledig voor rekening en risico van opdrachtgever/licentienemer. In dit geval vrijwaart opdrachtgever/licentienemer Manoah Biesheuvel van aanspraken in de meest ruime zin des woords. De hiervoor genoemde vrijwaring ziet mede op alle (overige) kosten die Manoah Biesheuvel maakt en/of zal maken voortvloeiende uit vorderingen van derden.
9.5. De aansprakelijkheid van Manoah Biesheuvel beloopt nooit meer dan het door Manoah Biesheuvel bij opdrachtgever/licentienemer in rekening gebrachte bedrag, verminderd met de nog te declareren onkosten en (voorgeschoten) bedragen, al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden, althans, indien Manoah Biesheuvel ter zake een (aansprakelijkheids)verzekering heeft afgesloten, tot de maximale hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
9.6. Manoah Biesheuvel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan zijn zijde.
9.7. Vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Manoah Biesheuvel verjaren door verloop van 12 maanden na beëindiging/voltooiing van de werkzaamheden.
9.8. Indien twee of meer opdrachtgevers/licentienemers gezamenlijk een opdracht aan Manoah Biesheuvel hebben gegeven/een licentie hebben verkregen, zijn zij hoofdelijk tegenover Manoah Biesheuvel verbonden.
9.9. Manoah Biesheuvel is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de opdracht indien deze tekortkomingen voortvloeien uit gedragingen en/of handelingen van opdrachtgever/licentienemer en/of door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.

ARTIKEL 10. INSCHAKELING DERDEN:
10.1. Manoah Biesheuvel is gerechtigd om namens en voor rekening en risico van opdrachtgever opdrachten aan derden te verstrekken indien het inschakelen van deze derden gebeurt op verzoek van opdrachtgever en/of volgens Manoah Biesheuvel noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of voortvloeit uit de aard van de opdracht.
10.2. Indien en voor zover een derde algemene voorwaarden hanteert welke van toepassing zijn en/of de derde is gebonden aan algemene voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en Manoah Biesheuvel, zijn de betreffende algemene voorwaarden ook van toepassing in de rechtsverhouding tussen Manoah Biesheuvel en opdrachtgever. In dat geval blijven de overige bepalingen van de algemene van Manoah Biesheuvel onverminderd van kracht.

ARTIKEL 11. IE-RECHTEN:
11.1. Opdrachtgever garandeert dat op de materialen e.d. die hij aan Manoah Biesheuvel voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking stelt en/of ter beschikking zal stellen geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten. Indien op de hiervoor genoemde materialen e.d. wel (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, garandeert opdrachtgever dat hij toestemming van die derden heeft gekregen om die materialen e.d. aan Manoah Biesheuvel ter beschikking te stellen en Manoah Biesheuvel die materialen e.d. mag gebruiken en bewerken. Opdrachtgever/licentienemer vrijwaart Manoah Biesheuvel jegens derden voor aanspraken in de meest ruime zin des woords met betrekking tot schending van (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
11.2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom of andere rechten op de werken die Manoah Biesheuvel in het kader van de opdracht maakt/ontwikkelt, bij Manoah Biesheuvel.
11.3. Indien partijen ter zake het verlenen van een (exclusieve) licentie (nog) niets zijn overeengekomen verkrijgt opdrachtgever van Manoah Biesheuvel een licentie tot het eerste gebruik van het werk en/of het geleverde, inhoudende dat opdrachtgever niet gerechtigd is om het werk en/of het geleverde openbaar te maken zonder toestemming van Manoah Biesheuvel. Indien opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt is Manoah Biesheuvel gerechtigd de verleende licentie tot eerste gebruik van het werk en/of het geleverde tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen en dient opdrachtgever per ommegaande het gebruik van het werk en/of het geleverde te staken en gestaakt te houden, alsmede is opdrachtgever verplicht (de (actuele) digitale bestanden) van) het werk en/of het geleverde aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
11.4. Opdrachtgever/licentienemer is niet gerechtigd om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manoah Biesheuvel, het in opdracht gemaakte werk en/of het geleverde aan te passen c.q. te wijzigen.
11.5. Manoah Biesheuvel behoudt te allen tijde de (persoonlijkheids)rechten, voortvloeiende uit de Auteurswet en/of de Wet op de naburige rechten.
11.6. Opdrachtgever/licentienemer is te allen tijde verplicht om de naam van Manoah Biesheuvel te vermelden bij iedere vorm van gebruik en/of openbaarmaking van het werk en/of het geleverde. Opdrachtnemer heeft het recht zich te verzetten tegen vermelding van zijn naam bij iedere vorm van gebruik en/of openbaarmaking van het in opdracht gemaakte werk en/of het geleverde, tenzij dit verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.
11.7. Indien opdrachtgever/licentienemer gebruik wenst te gaan maken van het werk en/of het geleverde anders dan is overeengekomen, zal Manoah Biesheuvel op verzoek van opdrachtgever/licentienemer informatie verstrekken over de financiële- en mogelijk andere consequenties van een eventueel verdergaand gebruik van het werk en/of de nog te verrichten werkzaamheden.
11.8. Manoah Biesheuvel is gerechtigd om, met inachtneming van de rechten van derden, de werken die zijn voortgekomen uit de opdracht te gebruiken voor (historische) zelfpromotie, (niet) commercieel intern gebruik, redactionele-, cursorische- en museale doeleinden en inzending voor prijzenfestivals, ook indien opdrachtgever/ licentienemer en Manoah Biesheuvel overeenkomen dat de (intellectuele) eigendomsrechten aan opdrachtgever/licentienemer zullen worden overgedragen.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING:
12.1. Manoah Biesheuvel is gerechtigd zijn werkzaamheden c.q. de uitvoering van de opdracht c.q. een licentie op te schorten of te staken indien opdrachtgever/licentienemer enige (betalings) verplichting, voortvloeiende uitenige overeenkomst tussen partijen, niet nakomt.
12.2.Indien opdrachtgever/licentienemer, na in gebreke te zijn gesteld, niet, althans niet tijdig en/of behoorlijk, voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, is Manoah Biesheuvel gerechtigd om schriftelijk de overeenkomst per ommegaande buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval is opdrachtgever/licentienemer, met inachtneming van artikel 4.4, verplicht tot vergoeding van de door Manoah Biesheuvel gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en de verschuldigde vergoeding, welke in dat geval direct opeisbaar zijn en niet kunnen worden aangewend ter verrekening van enige vordering die opdrachtgever/ licentienemer op Manoah Biesheuvel heeft. Voornoemde laat onverlet het recht van Manoah Biesheuvel op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contractsbelang.
12.3. Manoah Biesheuvel is gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
a. opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
b. opdrachtgever aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard;
c. opdrachtgever wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling (WSNP);
d. opdrachtgever een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt;
e. opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt/stillegt;
f. opdrachtgever zijn onderneming liquideert;
g. opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
h. opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid wijzigt;
i. op (een deel van) het vermogen van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.
12.4. In het geval van (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Manoah Biesheuvel vindt geen ongedaan making plaats van de reeds door Manoah Biesheuvel verrichte werkzaamheden en is opdrachtgever/licentienemer verplicht de (actuele) (digitale bestanden van) de mastertape(s) en/of montage(s) daarvan aan Manoah Biesheuvel ter beschikking te stellen. In voornoemd geval zijn
licentienemer verschuldigde bedragen direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die opdrachtgever/licentienemer op Manoah Biesheuvel heeft.
12.5. Een tussen partijen gesloten c.q. te sluiten licentieovereenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever/ licentienemer jegens Manoah Biesheuvel aan al zijn contractuele verplichtingen voortvloeiende uit de offerte en/of overeenkomst(en) (van opdracht) heeft voldaan.

ARTIKEL 13. OVERMACHT:
13.1. Manoah Biesheuvel is gerechtigd om, indien hij door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel en/of tijdig uit te voeren, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden zonder dat Manoah Biesheuvel tot enige schadevergoeding en/of garantie is gehouden.

ARTIKEL 14. AFWIKKELING RELATIE:
14.1. Manoah Biesheuvel zal aan het einde van de overeenkomst of de opdracht alle materialen, afkomstig van opdrachtgever op eerste verzoek kosteloos ter beschikking stellen aan opdrachtgever, mits opdrachtgever al hetgeen hij verschuldigd is aan Manoah Biesheuvel (uit welke hoofde ook) heeft voldaan. Manoah Biesheuvel zal aan het einde van de overeenkomst of de opdracht gedurende 12 maanden de materialen bewaren.
14.2. Indien voor Manoah Biesheuvel aan het bewaren en het onderhoud van de materialen, zoals genoemd in artikel 14.1., kosten zijn verbonden, komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is Manoah Biesheuvel gerechtigd om zich na het verstrijken van de periode, zoals genoemd in artikel 14.1., van de materialen te ontdoen. Dit ontslaat opdrachtgever op geen enkele wijze van diens (betalings)verplichtingen jegens Manoah Biesheuvel ter zake de kosten, zoals genoemd in artikel 14.2.
14.4. Indien de relatie tussen partijen, om welke reden dan ook, eindigt blijven de bepalingen van de algemene voorwaarden van Manoah Biesheuvel en/of de overeenkomst tussen partijen onverminderd van kracht voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de relatie.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN:
15.1 Manoah Biesheuvel is gerechtigd om in alle tussen partijen te sluiten overeenkomsten een boetebeding op te nemen ter zake overtredingen van opdrachtgever/licentienemer van enige bepaling in die overeenkomsten. Zolang partijen schriftelijk (nog) niets zijn overeengekomen ter zake een boetebeding geldt dat opdrachtgever/ licentienemer per overtreding van het bepaalde in deze algemene voorwaarden een direct opeisbare boete verbeurt van € 1.000,00 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Manoah Biesheuvel op volledige schadevergoeding. Eventuele vorderingen van opdrachtgever op Manoah Biesheuvel zijn niet overdraagbaar.
15.2 Opdrachtgever/licentienemer is verplicht om Manoah Biesheuvel zo mogelijk in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die (in financiële zin) van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Manoah Biesheuvel ten behoeve van opdrachtgever/licentienemer te verrichten werkzaamheden/te verstrekken licentie(s), teneinde Manoah Biesheuvel in de gelegenheid te stellen om eventuele daaruit voortvloeiende schade te ondervangen. Dit laat onverlet het recht van Manoah Biesheuvel op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contractsbelang.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT:
16.1.Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, ofwel overeenkomsten die voortvloeien uit deze overeenkomst, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Manoah Biesheuvel is gevestigd.

© 2022 Manoah Biesheuvel. All rights reserved.

error: Content is protected !!